VVD Pijnacker-Nootdorp geeft schot voor de boeg


In de juni vergaderingen van de Gemeente raad werd de Kadernota 2018 besproken. De VVD fractie heeft de discussie over de Kadernota aangegrepen om nog eens duidelijk te maken wat belangrijk is voor Pijnacker-Nootdorp. Als eerste gaat het wat de VVD betreft over belastingverlaging. VVD denkt aan afschaffing van hondenbelasting en/of verdere verlaging van de OZB. Ook help verlaging van tarieven om zo kosten voor u als inwoner van Pijnacker-Nootdorp te verminderen. We zijn in vergelijking met andere gemeenten namelijk te duur. Naast belastingverlaging gaat het erom mensen aan de slag krijgen. In deze periode moet dat echt een succes worden. Met een groeiende economie, werkgevers die staan te springen om mensen en de goede voorbeelden die er in Nederland inmiddels zijn, moeten we in de gemeente Pijnacker-Nootdorp veel betere resultaten kunnen bereiken. Als laatste vindt de VVD dat de kwaliteit van de dienstverlening omhoog moet en als er afspraken worden gemaakt, die ook moeten worden gehandhaafd.

De Kadernota is normaal hét belangrijkste moment in de financiële cyclus. Meerjarig moeten keuzes worden gemaakt in onderwerpen die wel of niet in de begroting worden meegenomen. Bepalend is welke financiële ruimte er is om die wensen in te passen in de begroting en dat gebeurt bij Kadernota. Dit jaar loopt het anders. De verkiezingen waren in maart 2018 en in april is door de Gemeenteraad een Hoofdlijnenakkoord gesloten. Het akkoord wordt nu vertaald naar een uitvoeringsprogramma en dan is pas goed te beoordelen hoeveel geld daarvoor nodig is. De kaderbrief komt dit jaar dus te vroeg. Dat gold niet voor alle politieke partijen. Vooral Gemeentebelangen pleitte tegen beter weten in voor een deel van de investeringen nu al geld toe te kennen. De echte discussie gaat plaatsvinden bij de behandeling van de begroting (oktober). Nog een paar maanden wachten dus.