VVD geeft antwoorden op vragen Delfgauw-debat

1.     Zijn er plannen om leerlingen die speciaal onderwijs nodig hebben vergoeding voor het vervoer naar deze scholen te geven?

De verordening van het leerlingenvervoer voorziet hierin. Daarnaast is in het Nest in Keijzershof een school voor speciaal onderwijs gehuisvest waardoor het reizen voor leerlingen uit onze gemeente tot een minimum beperkt wordt.

 

2.     Hoe staan jullie tegenover één gemeente Oostland (Lansingerland - Pijnacker-Nootdorp) i.v.m. de opgave energieneutraal, huisvesting, bedrijventerreinen en tuinbouw?

De opgaven die genoemd worden kunnen heel goed met nauwe samenwerking worden opgepakt. Daarbij alleen naar Lansingerland kijken is niet verstandig want huisvesting, bedrijventerreinen en tuinbouw zijn onderwerpen die in de metropoolregio met OOK Rotterdam, Zoetermeer, Delft en Den Haag worden afgestemd. Energieneutraal is een wereldthema dat we lokaal zeker invulling moeten geven en waar we kunnen zullen we samenwerken met al onze buren.

 

Het staat buiten discussie dat van al onze buren wij als Pijnacker-Nootdorp het meeste overeenkomst vertonen met Lansingerland. Dat is direct aanleiding om meer samen te doen en veel van en met elkaar te leren van de uitdagingen. Uiteraard terwijl we ervoor waken dat we elkaars concurrent worden. De geografische omvang van een gemeente Oostland is echter zo groot dat de VVD verwacht dat er een groot verlies aan aandacht voor de kernen en focus op de kerntaken van de gemeente, namelijk zorgen voor haar burgers wat je alleen kunt wanneer je ze echt kent,  zal optreden.

 

Voor de verstedelijkingsopgave in relatie tot glastuinbouw, behoud open landschap, bedrijventerreinen en bouwen in nabijheid van OV-knooppunten wordt door Zoetermeer, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp gewerkt aan een visie op het middengebied.  

 

3.     Al 15 jaar praten we over het aanpakken van de S-bocht. Altijd werd er gezegd eerst de N470 klaar. Die is nu klaar en hoe nu verder?

Op dit moment is college in gesprek met de bewonersvereniging over de aanpassing van de S-bocht. Dit in relatie tot het komend jaar gereed komen van de Komkommerweg, wat tot een aanmerkelijke vermindering van de verkeersdrukte moet leiden.

 

4.     Welke partij is het groenst in het kader van duurzaam? Hoe wilt u energieneutraal z.s.m. bereiken?

Duurzaam ondernemen? De VVD natuurlijk. De VVD heeft daarom ook de investering in een nieuwe aardwarmteput voor Ammerlaan ondersteund. De aanleg van een warmtenet en de koppeling aan de warmterotonde zijn belangrijke stappen in het energieneutraal maken van onze gemeente.

 

5.     Willen alle partijen minstens één groot minpunt noemen waar zij - als hoofdoorzaak - bij betrokken zijn geweest?

De VVD heeft de afgelopen periode heel hard gewerkt aan een nog mooie Pijnacker-Nootdorp. Vanuit de Raad maar vaak gewoon in gesprek en met de ‘voeten in de klei’. De VVD beseft de urgentie van een duurzame gemeente en daar hoort een goed afvalinscheidingssyteem bij. Het aanvankelijke plan voor Emerald leek op papier niet gek, maar zou dat in de uitvoering wel geworden zijn. Daar hadden de fracties in de Raad, dus ook de VVD, veel scherper op moeten zijn.

 

6.     Kan de gemeente hulpbieden bij bewonersinitiatieven voor het aanleggen van snel internet in de buitengebieden?

Jazeker! Via de weg zijn onze buitengebieden weliswaar bereikbaar, nu vraagt de digitale bereikbaarheid nog veel aandacht. Dat geldt voor het gehele buitengebied van onze gemeente. Internet is in de huidige maatschappij een basisbehoefte. Daar moet de gemeente een rol in spelen. De VVD wil dat het volledige buitengebied in de komende periode een volwaardige internetverbinding krijgt.

 

7.     Drie jaar en 11 maanden en 20 dagen hoor je helemaal niks over de standpunten van de gemeenteraadsleden. Wat ik in de krant lees ben ik het vaak niet mee eens. Hoe denkt u over een afdwingend referendum over belangrijke zaken?

De taak van de politiek is afwegingen en keuzes maken. Het is dan bijna niet mogelijk om iedereen te geven wat hij /zij wil. De kracht van de gemeenteraad is dat alle meningen daar vertegenwoordigd zijn en er door open discussie en inspraak een afweging wordt gemaakt die we uit kunnen leggen aan de inwoners.

 

8.     Hoe denken jullie een financieel gezonde servicegerichte houding van een zelfstandig Avalex te garanderen?

De houding van een zelfstandig bedrijf kan door de gemeente niet worden gegarandeerd. Met de nieuwe structuur van Avalex kan de gemeente wel dwingender kwaliteit van service te eisen. Indien die te ver achter blijft is het wisselen van leverancier een optie.

 

9.     35 jaar geleden heeft de gemeente beloofd dat de bebouwde kom van de Schimmelpenninck van de Oyeweg verboden wordt voor vrachtverkeer als de Komkommerweg er is. Bestaat die belofte nog steeds, zoals het een belofte betaamt?

Wat de VVD betreft wel.

 

10.  Hoe zit het met #MeToo in de lokale politiek?

Geen enkele vrouw of man verdient het of vraagt er zelf om, om seksueel geïntimideerd te worden. Aantijgingen dienen daarom altijd serieus genomen te worden en zullen worden onderzocht. Na onderzoek moeten er ook daadwerkelijk maatregelen genomen worden. Aanranders en verkrachters dienen keihard aangepakt te worden. Flauwe en seksistische opmerkingen op de werkvloer, dan wel via de (social) media, worden niet geaccepteerd en de persoon die zich daar schuldig aan maakt, moet daar te allen tijde op worden aangesproken.

 

11.  De tijdelijke opvang van vluchtelingen was een financieel debacle voor de gemeente. Wie waren hier verantwoordelijk voor en wat is het standpunt bij een volgende keer opvangen van vluchtelingen?

      De Vluchtelingen opvang is een noodzaak waar de VVD achter staat! Gelukkig is het niet een onderwerp dat in de schaal voorkomt waar nu naar verwezen wordt. Op het moment dat opvang geregeld moest worden heeft de gemeente haar verantwoordelijkheid genomen en die geregeld. Dat we met zijn allen achteraf hebben kunnen constateren dat er meer geld is uitgegeven dan achteraf nodig was geweest is een constatering die de VVD liever heeft dan dat we constateren dat we veel meer hadden kunnen en moeten doen. Uiteraard hebben we hier van geleerd en bij een volgende ramp met vluchtelingen stroom tot gevolg zijn we, helaas dat het nodig is, beter voorbereid.

 

12.  Wat is is jullie bijdrage aan Delfgauw energieneutraal: welke opties – welke keuzes?

De VVD staat voor duurzaam ondernemen! De VVD heeft daarom ook de investering in een nieuwe aardwarmteput voor Ammerlaan ondersteund. De aanleg van een warmtenet en de koppeling aan de warmterotonde zijn belangrijke stappen in het energieneutraal maken van onze gemeente.

 

13.   Wat betekent uw partij voor de student die er voor gekozen heeft in Delfgauw te gaan wonen?

      De VVD kiest voor jongeren en ouderen, sociale en vrije sector in de woningbouw, tweeverdieners en eenverdieners, indicaties voor urgentie en statushouders. Het is feitelijke een en-en-en-en-en-beleid.  Zolang er geen overschot is aan woningen, is er voor elke categorie eigenlijk een tekort. De VVD zorgt voor alle inwoners van de gemeente, ongeacht het label wat erop geplakt wordt. Wij verwachten daarvoor ook van alle inwoners hetzelfde terug: houdt onze gemeente Schoon, heel en Veilig.

 

14.  Als er inbreilocaties komen in Delfgauw kunnen dan de huizen als eerste geoormerkt worden voor Delfgauwenaars?

We kunnen en zullen de marketing voor deze plekken natuurlijk het eerst richten op onze eigen gemeente, dus ook Pijnacker en Nootdorp. We willen graag inwoners die Delfgauw kiezen om haar groene en dorpse karakter. De weg van ‘eigen volk eerst’ is niet de koers van de VVD. De VVD is heel blij met de komst van alle nieuwe inwoners in al haar wijken en gaat er vanuit dat alle nieuw bloed ook door de ‘Delfgauwenaars’ van harte welkom wordt geheten.

 

15.  Bij S.V. Wippolder komt 60% van de leden uit Delfgauw. Wat kunt u voor hen betekenen? Sportfaciliteiten liggen vaak op de grenzen tussen gemeenten in, direct gevolg is dat de ledensamenstelling dan ook mixt. Elke gemeente heeft de taak te zorgen voor de sportvoorzieningen op haar grondgebied. S.V.Wippolder is een Delftse sportvereniging op Delfts grondgebied. Het bestuur van S.V.Wippolder moet in gesprek met gemeente Delft en indien nodig kan de wethouder Sport vanuit onze gemeente daarbij ondersteunen.  

 

16.  De verlengde Komkommerweg doorsnijdt vier fietspaden. Krijgen fietsers overal voorrang of wordt het per locatie verschillend? Dat wordt per kruising verschillend, al naar gelang de verkeersveiligheid een andere oplossing vraagt. Bij de N470 komt een fietstunnel. De Delftsestraatweg wordt een rotonde met voorrang voor de fietsers. Alleen bij de S. v.d. Oyeweg en de parallelweg van de Delftsestraatweg zal het kruisend fietsverkeer voorrang moeten verlenen.

17.  Hoe voorkomen jullie zwerfafval en vuilnis naast de containers bij het gebruik van pasjes voor de ondergrondse containers?

Het de taak van Avalex om te zorgen voor het tijdig legen van de containers, zodat wij het afval in de containers kunnen achterlaten. Het is ronduit hufterig om bij een volle container je troep er naast te zetten. Dat vraagt om strikte handhaving waar mogelijk en laten we eerlijk zijn: zwerfafval op deze locaties komt van de eigen buren. Dit is een verantwoordelijkheid die de gemeente deelt met haar inwoners.

 

Verkeersluw maken van de Delftsestraatweg,

Daar wordt op dit moment al aan gewerkt. Op dit moment is college in gesprek met de bewonersvereniging over de aanpassing van de S-bocht. Dit in relatie tot het komend jaar gereed komen van de Komkommerweg, wat tot een aanmerkelijke vermindering van de verkeersdrukte moet leiden.

 

      Uitbreiding Delfgauw naar de Delftse Hout: waar ligt de grens?

      Kaders zijn al gesteld en daar waar nog glas voor steen regelingen opkomen zullen die heel nauwlettend bekeken worden.

 

      De Noordeindseweg voor langzaamverkeer!

      Het vrachtverkeer moet straks niet langer gebruik maken van de Noordeindseweg. Vrachtwagens hebben straks ook een alternatief. De andere verkeersstromen zijn vooral op recreatie gericht. De Noordeindseweg heeft in haar huidige vorm ook de charme van een dorpsweg waar je een laagvliegende e-bike, een racefiets, een paard en een tractor tegen kunt komen.  Het zou goed zijn als de sluiproute naar Delft wel wordt afgesloten voor autoverkeer.


 

      Integreren Emerald en oud-Delfgauw

      Dit lijkt een probleem dat vooral leeft in oud-Delfgauw. Scholen, sporten, verenigingen, boodschappen, alles doen we samen. Emeralders gedragen zich mogelijk minder ‘dorps’. Dat is logisch want het aantal kinderen geboren bij kinderen die geboren zijn in Emerald is nog niet heel erg groot. De VVD vindt het erg jammer dat dit sentiment ook nu Emerald al 20 jaar oud is zo blijft leven bij de ‘oud-Delfgauwenaren’. Ons advies is om niet langer te spreken over ‘oud-Delfgauw’ maar het te hebben over ‘Delfgauw’. Desalniettemin kan bij de ontwikkeling van de S-bocht wel gekeken worden of er mogelijkheden zijn om beide delen dichter bij elkaar te brengen.

 

      Hangjeugd rond het winkelcentrum en zorgcomplex

      Hangjeugd is een groot woord voor het groepje dat daar verzamelt. Dat ze overlast geven en dat die zo ervaren wordt, zeker in een rustig gebied als Emerald is duidelijk. De wijkmanager is het aanspreekpunt om met hen en met hun ouders afspraken te maken om dit binnen de perken te houden. Ook het Jeugd- en Jongerenwerk kan hierin een nuttige rol spelen.

     

       Studenteninvasie in Delfgauw.

     Deze stelling gaat veel te kort door de bocht. Niet elk studentenhuis zorgt voor verloedering en overlast. Sterker nog, er zijn voldoende voorbeelden waarbij een alleenstaande (niet studerende) persoon zijn woning meer verloederd en meer overlast bezorgd. Overlast moeten we signaleren, bespreken en waar nodig aanpakken. De veroorzakers op voorhand in hokjes zetten en oormerken is niet hoe de VVD kijkt naar de samenleving.

      Informatievoorziening aan senioren.

      De VVD vraagt zich af wat het probleem achter deze drie woorden is. De gemeente heeft mede uit het oogpunt van duurzaamheid gekozen voor hoofdzakelijk digitale dienstverlening. Dat betekent niet dat minder digitaalvaardige inwoners worden buitengesloten. Naast de digitale informatie is de de informatie ook ‘analoog’ beschikbaar.

      Voorziening in het recreatiegebied Ruyven noord

      De VVD is niet bereid om het gebied dusdanig in te richten dat er een grote, 365 dagen per jaar rendabele voorziening mogelijk gemaakt kan worden. In het debat kenmerkend getypeerd als pretparkiserig. Het gebied is prachtig om te wandelen, te fietsen en paard te rijden. De natuur en de stilte in Ruyven Noord is prachtig en moeten we koesteren. Een standplaats voor bijvoorbeeld een mobiele ijsverkoper in het hoogseizoen is prima.